wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Пресконференция по повод старта на проект „Повишаване на енергийната ефективност във фирма „Маги-Лукс“ ЕООД“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от ЕФРР, се проведе по-рано днес в офиса на дружеството в с. Йоаким Груево, община Стамболийски. Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 100 142,85 лв., от които БФП в размер на 76 108,57 лв., европейското съфинансиране на стойност 64 692,28 лв. и национално съфинансиране - 11 416,29 лв.

По време на изпълнението на проекта ще бъдат въведени нови високопроизводителни и енергийноефективни линия за шиене на дрехи, машини за подлепяне и кроене и машини за гладене. В следствие се очаква, дружеството да постигне намаляване на консумацията на електрическа енергия и намаляване на емисиите на СО2. С новия капацитет на машините фирмата предвижда увеличение на продукцията, като същевременно ще се намали разходът на енергия за единица продукт.

„Маги-Лукс“ ЕООД възнамерява да въведе и сертифицира система за енергийно управление, съгласно изискванията на стандарт ISO 5001:2011, чрез която да развие и подобри управленския си капацитет, както и да спечели доверието на заинтересованите клиенти, партньори, доставчици и контролни органи. Чрез новата система за енергийно управление ще се постигнат по-високи стандарти за енергийно управление. Планираните енергийни спестявания, в резултат от изпълнението на проекта, се предвижда да бъдат - 31,5%.

С реализиране на заложените в проекта дейности, се цели разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект и подобрение на производствените процеси в „Маги-Лукс“ ЕООД.

Проектът е с продължителност 16 месеца.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.