wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Шнайдер Електрик България ЕООД представя проект „Социална политика и добри практики в Шнайдер Електрик България“ за повишаване на качеството, организацията и привлекателността на работните места в производственото предприятие в индустриална зона „Радиново“. 

Шнайдер Електрик България ЕООД се включи в есенния Форум „Ден на кариерата“ 2018 г., организиран от Технически Университет, филиал Пловдив

В „Дни на кариерата“ се включиха близо 150 представители от различни бизнес сектори.

Бизнесът и Университетът потвърдиха желанието си да работят заедно и да утвърждават съвременните тенденции за връзка със знания и практика на място. На организирания форум студентите се запознаха с възможността за професионална реализация в завода на Шнайдер Електрик България.

Основите на сътрудничествотоса поставени благодарение на целите на процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР и фирмената политика на Шнайдер Електрик България ЕООД по отношение развитие на човешките ресурси като основен фактор за повишена ефективност и конкурентоспособност.

Екипът на проект „Социална политика и добри практики в Шнайдер Електрик България“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 представи дейностите по проекта, които целят подобряване на работната среда в производственото предприятие в индустриална зона Радиново, чрез въвеждане на система за подобряване качеството, организацията на работните места и производителността на труда, осигуряване на по-качествени колективни средства за защита и организиран транспорт за работниците и служителите.

Екипът на проект „Социална политика и добри практики в Шнайдер Електрик България“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 раздаде рекламни материали и брошури, свързани с дейностите на проекта.

Обърна се специално внимание и на взаимовръзката между целите на процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР и фирмената политика на Шнайдер Електрик България ЕООД по отношение развитие на човешките ресурси като основен фактор за повишена ефективност и конкурентоспособност.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.