wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

община Пловдив изпълни успешно проект BG05SFOP001-4.001-0014 „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това съобщи по-рано днес зам.-кметът Александър Държиков по време на заключителната пресконференция, която се състоя в Заседателна зала на общинската администрация. Стойността на проекта е 499 731,00 лв., срокът на изпълнение: 13.12.2015 г. -31.12.2018 г.

В рамките на 36 месеца екипът на ОИЦ-Пловдив реализира и участва в общо 236 информационни събития на територията на област Пловдив. Това съобщи Камен Стратиев -експерт „Логистика и информация“ в ОИЦ-Пловдив. Той поясни, че в информационните събития, организирани и реализирани със съдействието на Центъра са участвали 5 630 души - (от тях 2 435 мъже 3 195 жени). Сред инициативите са 108 посещенията в различни населени места в 18-те пловдивски общини, 40 участия в общи кампании на Мрежата от 28 информационни центъра, 25 работни срещи с бенефициенти по проекти и др. „Предоставихме консултативни услуги в офиса на ОИЦ-Пловдив на над 1 000 души, потърсили информация за източници на европейско финансиране (от тях 469 мъже и 538 жени)“, съобщи Стратиев.

„По време на изпълнението на проекта екипът на ОИЦ взе участие сред изложителите на Международен панаир - Пловдив общо 6 пъти, организира и проведе 6 информационни срещи с медии и 2 пресконференции. Също така реализирахме и подкрепихме значими интерактивни информационни мероприятия, сред тях: „Европерспективи за Пловдив“, Форум „България в ЕС: 10 години по-късно“, „Фермер ЕКСПО Раковски 2017“, кампания „Опознаване на проекти, финансирани от ЕС“, куиз на тема „Европа и Европейския съюз, младежка надпревара „Разчупи се!“, конференция „Съхранение, опазване и популяризиране на културното наследство в област Пловдив“ и Х-та юбилейна Международна среща по туризъм Пловдив“, разясни той.

Цели на проекта са повишаване информираността на гражданите в област Пловдив за възможностите, които предоставят ЕСИФ у нас, както и осигуряване на достъп до информация за ОП, актуални и предстоящи конкурси, политиките на ЕС.

По време на функционирането си Центърът е разпространявал безплатно информация за политиките на Европейския съюз (ЕС), Споразумението за партньорство (СП), управлението и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Също така, експертите са предоставяли информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, организирали са събития за популяризиране на Оперативните програми и актуалните или предстоящи конкурси, осъществявали са тясно сътрудничество с Управляващите органи и междинните звена на ОП, националните, регионални медии и други мрежи за разпространение на информация относно ЕС.

Областен информационен център-Пловдив е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.