wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

pdfРМС № 166 от 26 март 2014 г. и План за действие на JASPERS
За одобряване на План за действие 2014-2020 г. на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) в Република България.
pdfРМС № 103 от 14 февруари 2013 г.
За одобряване на План за действие на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) в Република България през 2013 г.
pdfРМС № 413 от 17.06.2010 г. за одобряване план за действие на JASPERS в Република България през 2010 г.
и за изменение и допълнение на Решение № 631 на Министерския съвет от 2006 г. за одобряване проект на споразумение за дейността на JASPERS (Съвместна помощ за подготовка на проекти за европейските региони) в Република България и План за действие през 2006 г., изменено с Решение № 319 и Решение № 980 на Министерския съвет от 2009 г.

Презентации от срещата на заинтересованите страни, ползващи техническата помощ на JASPERS, София, 17 юни 2010 г.

Финансово изпълнение на програма ФАР

Финансово изпълнение на програма ИСПА

Финансово изпълнение на програма САПАРД

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.