wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Регионалната политика е насочена към всички региони и градове в Европейския съюз с цел да се подкрепи създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическият растеж, устойчивото развитие и да се подобри качеството на живот на гражданите.

За да се постигнат тези цели и да се отговори на различните потребности за развитие във всички региони на ЕС, за политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. са предвидени 351,8 млрд. EUR - почти една трета от общия бюджет на ЕС.

Как се предоставя финансирането?

Регионалната политика се изпълнява чрез три основни фонда: 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР),Кохезионния фонд (КФ) и Европейския социален фонд (ЕСФ).

Заедно с Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) те съставляват Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове.

 

Регионалната политика и стратегията „Европа 2020"

Регионалната политика има голямо въздействие в много области. Нейните инвестиции помагат за изпълнението на много от целите на политиката на ЕС и допълват политиките на ЕС, като например тези в областта на образованието, заетостта, енергетиката, околната среда, единния пазар, научните изследвания и иновациите.

По-специално регионалната политика осигурява необходимата инвестиционна рамка за изпълнение на целите на стратегията „Европа 2020" за интелигентенустойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз до 2020 г.

Петте цели на ЕС за 2020 г. са:

 1. Заетост: 75 % от хората на възраст 20-64 години да бъдат заети;
 2. Научни изследвания и развитие: 3 % от БВП на ЕС да бъдат инвестирани в научноизследователската и развойна дейност;
 3. Изменение на климата и устойчива енергия:
  • Намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % спрямо нивата от 1990 г.;
  • 20 % от енергията да бъде от възобновяеми енергийни източници;
  • Повишаване на енергийната ефективност с 20 %;
 4. Образование:
  • Намаляване на дела на учениците, напускащи преждевременно училище, под 10 %.
  • Намаляване на броя на хората, изложени на риск от бедност и социална изолация, с най-малко 20 млн. души.
 5. Борба с бедността и социалната изолация: намаляване на броя на хората, изложени на риск от бедност и социална изолация, с най-малко 20 млн. души.

Всяка държава членка е приела собствени национални цели в тези области.

 

Какво е новото за периода 2014-2020 г.?

 • По-голям акцент върху резултатите: по-ясни и измерими цели за постигане на по-добра отчетност.
 • Опростяване: един набор от правила за петте фонда.
 • Условия: въвеждане на специални предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени, преди да бъдат отпускани средства от фондовете.
 • Засилено градско измерение и борба за социално приобщаване: минимална сума от ЕФРР е отделена за интегрирани проекти в градовете, а от ЕСФ - за подпомагане на маргинализирани общности.
 • Връзка с икономическата реформа: Комисията може временно да спре финансирането за държава членка, която не спазва икономическите правила на ЕС.

 

Какви са приоритетите?

За периода 2014-2020 г. политиката на сближаване си поставя 11 тематични цели в подкрепа на растежа.

 • Всичките 11 цели ще бъдат подкрепени с инвестиции от ЕФРР, но цели 1-4 са основните приоритети за инвестиции.
 • Основните приоритети за ЕСФ са цели 8-11, въпреки че фондът предоставя подкрепа и за цели 1-4.
 • Кохезионният фонд подпомага цели 4-7 и 11.

1. Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите.

2. Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество.

3. Повишаване на конкурентоспособността на МСП.

4. Подпомагане на прехода към икономика с ниски нива на въглеродните емисии.

5. Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на рисковете

6. Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите

7. Насърчаване на устойчивия транспорт и подобряване на мрежовите инфраструктури.

8. Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила

9. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и дискриминацията

10. Инвестиции в образованието, обучението и ученето през целия живот.

11. Подобряване на ефективността на държавната администрация.

 

Териториално сближаване и сътрудничество

Основни въпроси

Как да:

 • се възползваме от силните страни на всяка територия, така че тя да допринася по най-добрия начин за устойчиво и балансирано развитие на ЕС като цяло?
 • се справим по-добре с концентрацията? Градовете оказват както положителни, така и отрицателни въздействия - увеличаване на иновациите и производителността, но същевременно замърсяване и социално изключване.
 • изградим по-добри връзки между териториите? Хората трябва да могат да живеят там, където желаят и навсякъде да имат достъп до обществени услуги, ефективен транспорт, надеждни енергийни мрежи и широколентов интернет.
 • развиваме сътрудничество? Последиците от изменението на климата и от автомобилните задръствания не се съобразяват с традиционните административни граници, поради което са необходими нови форми на сътрудничество между страните и регионите. Стратегиите на ЕС за региона на Балтийско море и за региона на река Дунав са пример за нов, макрорегионален подход.
 • Urban-Rural linkages 

Със Зелената книга за териториално сближаване (2008 г.) бе дадено началото на широко обсъждане, което продължава и до днес чрез редовни срещи на експерти от цяла Европа. Териториалното сближаване ще бъде неразделна част от политиката на сближаване след 2013 г.

Как чрез политиката на сближаване може да се подобри териториалното сближаване в бъдеще?

 • чрез насърчаване на функционален подход към интегрирано развитие на териториите като пространства, в които хората прекарват своя живот
 • чрез насърчаване на съобразени с нуждите на всяка територия политики посредством междусекторна координация на политиките и управление на всички равнища - от местно до европейско
 • чрез насърчаване на сътрудничеството между териториите с цел засилване на европейската интеграция
 • чрез подобряване на знанията за териториите, за да се насочва по-добре тяхното развитие.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.