wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Независимо от факта, че Европейският съюз като цяло представлява просперираща икономическа общност, налице са различия в състоянието и развитието на над 250-те региона в съюза. Именно премахването на тези несъответствия и предоставянето на гражданите на ЕС на равни възможности за достъп до качествено образование и обучение, за получаване на подходяща работа, за екологично чиста околна среда, за осигуряване на благоприятна бизнес-среда е основната цел на регионалната политика или както още се нарича политиката на сближаване. (Известна още като Кохезионна политика или Кохезия.)

Регионалната политика на Европейския съюз (ЕС) се основава на принципа на солидарността, доколкото част от бюджета на Общността се насочва към по-слабо развитите региони и социални групи. За нейното провеждане ЕС отделя около една трета от своя бюджет.

В чл. 158 от Договора за създаване на Европейската общност се заявява, че за да засили своето икономическо и социално сближаване, Общността ще се стреми към намаляване на различията между равнищата на развитие на различните региони и на изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони или области, включително селските области.

В чл. 159 се посочва, че тези действия ще бъдат подпомагани чрез:

  • Структурните фондове (СФ),
  • Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и
  • други съществуващи финансови инструменти. 

Структурните фондове (СФ) са основният инструмент на Европейския Съюз за провеждането на неговата Регионална политика. Названието Структурни фондове е обобщаващо за различни финансови инструменти, които са създадени по различно време. За периода 2000-2006 г. това са:

  • 1. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР);
  • 2. Европейският социален фонд (ЕСФ);
  • 3. Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието(ЕФОГЗ);
  • 4. Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР).

Средствата, които ще разпределят фондовете за периода 2000 - 2006 възлизат на около €213 милиарда или една трета от общите разходи на ЕС. От тях €18 милиарда са отделени за Кохезионния фонд, създаден през 1993 г., за да финансира изграждането на транспортна и екологична инфраструктура в държавите членки с БВП по-нисък от 90% от средния за ЕС (по това време Гърция, Ирландия, Испания и Португалия).

За периода 2007-2013 г., ЕС определи в свои основни документи следните фондове като Структурни. Това са:

  • 1. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР);
  • 2. Европейският социален фонд (ЕСФ);

Цели и принципи

Основната цел на Политиката за икономическо и социално сближаване на ЕС е да ограничи различията в икономическото и социално развитие на различните региони и да насърчи структурни промени за развитие, които да доведат до икономически и социален растеж. В рамките на тази основна цел, за всеки отделен период, Общността определя няколко на брой специфични цели, които са общи за целия ЕС.

2000-2006

За периода 2000-2006 г. политиката за сближаване се фокусира върху три приоритетни цели, изпълнението на които се подкрепя от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС:

Цел 1 - насърчаване на развитието и структурното приспособяване на регионите с изоставащо развитие - 70% от общото финансиране се дава на т.нар. региони от Цел 1, с БВП по-малко от 75% от средния за ЕС;

Цел 2 - подкрепа на икономическото и социалното сближаване - 11.5% от регионалното подпомагане отива за регионите от Цел 2, където икономическият растеж е слаб заради структурни проблеми;

Цел 3 - подкрепа на приспособяването и модернизацията на политиките и системите за образование, обучение и заетост. Тази цел осигурява финансова подкрепа извън регионите, обхванати по Цел 1, и осигурява рамка за провеждане на политика с компетентност по всички мерки за развитие на човешките ресурси на територията на цялата страна без уреждане на специфичните условия на всеки регион.

2007-2013 г.

За периода 2007-2013 г. политиката за сближаване на ЕС ще се фокусира върху следните три приоритетни цели:

Цел 1 "Сближаване" - Тази цел ще се стреми да ускори сближаването на най-слабо развитите страни-членки и региони, чрез подобряване на условията за растеж и заетост посредством увеличаване и подобряване на качеството на инвестициите във физически и човешки капитал, развитието на иновациите и обществото, основано на знание, адаптирането към икономически и социални промени, защитата и подобряването на околната среда, както и административна ефективност. Финансирането по Цел 1 ще става от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и от Кохезионният фонд, който ще засили своя принос за устойчиво развитие.

Към Цел 1 се включва и засилване на институционалния капацитет и ефективността на държавната администрация, включително и капацитета за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд.

Не се наблюдава съществена разлика по отношение на критериите за допустимост на регионите за финансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд. България ще бъде избираема за финансиране по Цел 1.

Цел 2: "Регионална конкурентноспособност и заетост". Целта ще е насочена, извън най-слабо развитите региони, към засилване на конкурентноспособността на регионите и заетостта чрез изпреварване на икономическите и социалните промени, включително тези, свързани с отваряне на търговията, чрез иновации и насърчаване на обществото основано на знание, предприемачеството, защита и подобряване на околната среда, адаптиране на работниците и бизнеса, както и развитие на пазари на труда. Финансиране ще се отпуска от ЕФРР и ЕСФ.

Цел 3: "Европейско териториално сътрудничество". Целта ще се стреми да засили трансграничното сътрудничество чрез съвместни местни инициативи на междунационално ниво, чрез действия водещи до интегрирано териториално развитие обвързани с приоритетите на Общността, и чрез мрежи и обмяна на опит на подходящо териториално ниво. Предвижда се финансиране само от ЕФРР.

Принципи

Опирайки се на принципа на солидарността между хората в Съюза и идеята за всеобщ икономически и социален прогрес, страните-членки на ЕС провеждат европейска регионална политика, финансирана от фондовете на ЕС, като по този начин Съюзът оказва влияние и върху планирането на развитието на регионално и местно ниво.

Принцип на партньорство - действията на Общността допълват и подпомагат националните дейности. Те следва да бъдат резултат от тясно сътрудничество и консултации между Европейската комисия и държавата, като в процеса участват национално определените органи на централно и местно ниво и социално-икономическите партньори.

Принцип на координация - ЕК и държавата гарантират координиране и недопускане на припокриване на финансиранията от различните фондове и помощта от други финансови инструменти.

Принцип на децентрализация -осигурява делегиране на права по управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд от ЕК на държавата;

Принцип на допълняемост - средствата от ЕС следва да допълват местните източници на финансиране, чието ниво се определя от държавата.

 

pdfПолитиката на сближаване след 2007 г.

Законодателни предложения от ЕК за реформа на политиката на сближаване за периода 2007 - 2013 г.

 

Сваляне на прикачените файлове:

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.