wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Европейският инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) е финансовият инструмент, чрез който ЕС предоставя помощ на Източна Европа, Южен Кавказ и Южното Средиземноморие от 1-ви януари 2007 г.

Финансирането ще се извършва чрез национални програми за всички партниращи държави, 3 регионални програми, 15 програми за транс-гранично сътрудничество и 5 тематични програми.

Освен това е създадена и междурегионална програма, която да подпомага ЕИДП в южните и източните региони. Такава програма е необходима, тъй като някои дейности за подпомагане могат да бъдат управлявани по-ефективно и гъвкаво на междурегионално ниво.

Бюджет: За периода 2007 - 2013 г. от бюджета на ЕС ще бъдат предоставени над 11,1 милиарда евро за финансиране на проекти чрез ЕИДП.

За повече информация: http://www.enpi-programming.eu/wcm/index.php

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.