wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 
Заповед № Р-78/09.05.2018 г. за изменение на Заповед № Р-31/10.02.2017 г. за утвърждаване на политика за сигурност на достъпа до SFC 2007 и SFC 2014, процедура за управление на достъпа и декларация за поверителност
 
pdfРМС № 792 от 17.12.2013 г.
За определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на европейския съюз през периода 2014-2020 г.
 
pdfРМС № 668 от 06.08.2012 г.
За одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г.
 
pdfРМС № 328 от 25.04.2012 г.
За одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма
 

pdfМеханизъм за избор на представител на академичната общност и на негови заместници в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и в комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за периода 2014-2020 г.

Регламенти 2014-2020

Частичен общ подход по Кохезионния пакет 07.03.2013 г. 

НЕФОРМАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СЪВЕТА И ЕП ПО ПРОГРАМИРАНЕ, ПРИЕТО ОТ КОРЕПЕР НА 19.12.2012 г. 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета  

Частичен общ подход по Кохезионния пакет 20.11.2012 г. 
Частичен общ подход по Кохезионния пакет 16.10.2012 г. 
Частичен общ подход по Кохезионния пакет 26.06.2012 г. 
Частичен общ подход по Кохезионния пакет 24.04.2012 г. 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ COM(2011) 615 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 

ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА)  
Придружаваща предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006

ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА)  
Придружаваща предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006

РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА)  
Придружаващо Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕП И НА СЪВЕТА относно специални разпоредби по отношение на ЕФРР и целта "Инвестиции за растеж и работни места" и за отмяна на Регламент (EO) № 1080/2006 и Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕП И НА СЪВЕТА относно Кохезионния фонд за отмяна на Регламент (EO) 1084/2006 и Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕП И НА СЪВЕТА относно специални разпоредби за подкрепа на ЕФРР по цел "Европейско териториално сътрудничество" 

COM(2011) 614  
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта „Инвестиции за растеж и работни места" и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006 

COM(2011) 607  
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 

COM(2011) 610  
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи 

COM(2011) 612  
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1084/2006 

COM(2011) 611  
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество"  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.