wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 
 
 
 
 

 Лога, приложими при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ:

 

Още в тази категория: « 2014-2020 УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ »

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.