wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Национално законодателство

Национално законодателство

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 ПМС № 189 от 28.07.2016 г. За определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.  …

Продължава...

Национално законодателство

Заповед №P-24 от 03.02.2016 г. за образци, утвърдени на основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 ЗУСЕСИФ   Образци, утвърдени на основание чл. 26, ал. 2 и…

Продължава...

Решения на МС

 Решение на Министерски съвет № 576 от 13 юли 2016 г. Решение № 576 от 13 юли 2016 г. за изменение на Решение №668 на Министерския съвет от 2012 г.…

Продължава...

Други

 Анализ на основните причини за налагане на финансови корекции на бенефициенти по проекти, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз Заповед № Р-184 на министъра по управление…

Продължава...

Постановления на МС

  ПMС № 6 от 19.01.2007 г.за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, Обн.,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.