wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

4-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 19.02.2016 г.

Документи от заседанието Окончателни документи

Продължава...

Комитети за наблюдение на Споразумението за партнъорство на РБ и на програмите

Механизъм за избор на представител на академичната общност и на негови заместници в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и в комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.