wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Под-категории

Публично обсъждане 26.02.2014

Кратка информация относно Споразумението за партньорство  Таблица с резултатите от публичното обсъждане на Споразумението за партньорство  Презентация - ОПДУ  Презентация - ОПТТИ  Презентация МЗХ  Публично обсъждане на Споразумението за партньорство…

Продължава...

РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ

Проект на изменено Споразумение на партньорство на Република България Официална версия 2.0, изпратена на Европейската комисия на 07.01.2015 г Окончателен вариант на Споразумението за партньорство, изпратено на Европейската комисия на…

Продължава...

Одобрено Споразумение за партньорство

Изменение на Споразумението за партньорство одобрено на 17.12.2015 Решение за изпълнение на Комисията от 17.12.2015 Изменение на Споразумение на партньорство одобрено на 09.03.2015 г. Решение за изпълнение на Комисията от…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.