wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Европейско законодателство

Европейско законодателство

Решения на ЕК

COMMISSION DECISION of 19.12.2013on the setting out and approval of the guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared…

Продължава...

Регламенти на ЕС относно структурните фондове

Регламенти 2014-2020  Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. консолидирана версияотносно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности  Регламент (ЕС) № 832/2010 на…

Продължава...

Законодателство

 Проект за изменение на Регламент (ЕС) № 1304/2013относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1299/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.