wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ

Проект на изменено Споразумение на партньорство на Република България Официална версия 2.0, изпратена на Европейската комисия на 07.01.2015 г Окончателен вариант на Споразумението за партньорство, изпратено на Европейската комисия на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.