wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Материали от второто заседание на КН на ПМДР

1. Заповед 2. Дневен ред 3. Индикативна годишна работна програма 4. Критерии за подбор на проекти по ПМДР 2014-2020 г. 5. Годишен доклад за напредък за 2015 г. 6. Протокол…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.