wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Обществено обсъждане на предстоящия прием на проекти по мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“ – 22/03/2017

УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“. Приемът ще е насочен към скрапиране на част от старите и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.