wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Изисквания за информация и публичност

Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Примерни дейности спрямо целевите групи (Приложение 1) Национална комуникационна стратегия 2014-2020 г. Лога EU Лога ОПДУ…

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.