wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Ръководство за провеждане на обществени поръчки

Ръководство за провеждане на обществени поръчки на Европейската комисия

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.