wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Европейска законодателна база

Европейска законодателна база

Въпроси и отговори

Questions and answers concerning the European Grouping of Territorial cooperation (EGTC)  Reform of the verification of additionality 2014-2020 Technical Paper for the Structural Actions Working Party based on questions submitted…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.