wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Държавни помощи

Закон за държавните помощи Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи Приложение № 5 към чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи Наредба № Н-16…

Продължава...

Решения на ЕК

COMMISSION DECISION of 19.12.2013on the setting out and approval of the guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.