wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Постановления на МС

  ПMС № 6 от 19.01.2007 г.за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, Обн.,…

Продължава...

ЗУСЕСИФ

  Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове   Въпроси и отговори, свързани с прилагането на чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ   Въпроси и отговори,…

Продължава...

Други

  Заповед № Р-78/09.05.2018 г. за изменение на Заповед № Р-31/10.02.2017 г. за утвърждаване на политика за сигурност на достъпа до SFC 2007 и SFC 2014, процедура за управление на…

Продължава...

Регламенти на ЕС относно структурните фондове

Регламенти 2014-2020  Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. консолидирана версияотносно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности  Регламент (ЕС) № 832/2010 на…

Продължава...

Законодателство

 Проект за изменение на Регламент (ЕС) № 1304/2013относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1299/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.