wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2016 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрена на Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020, проведено на 26 ноември 2015 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.