wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Отворена покана за набиране на оферти в областта на приложните изследвания по Програма за сътрудничество ESPON 2020

 

Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) ЕСПОН[1] отправя покана за набиране на оферти за извършването на приложни изследвания в рамките на „единствената операция“ по Програма за сътрудничество ESPON 2020.

Целта на целевите анализи на Програма ЕСПОН е да свърже европейската перспектива с процесите на създаване на политики и програмиране в областта на териториалното развитие и сближаването. Заинтересованите страни могат да подават проектни предложения за целеви анализи, които отговорят на техни специфични нужди на ниво политики, както и на нужди за изготвяне на специално определени данни за територията в по-широк контекст. По поканата могат да кандидатстват организации, създаващи политики, практици на национално, регионално и местно равнище, както и управляващи органи и секретариати по програмите, съфинансирани от Европейския съюз.

Целевите анализи се възползват от данните за територията, изготвени по програма ЕСПОН и директно допринасят за процеса на вземане на информирани решения, свързани с развитието на регионите, градовете и по-големите територии.

Резултатите от поканата ще допринесат за подобряването на процесите по създаване на Европейски териториални данни чрез извършването на приложни изследвания и анализи, както и чрез допълнително развитие на съществуващата база с научни изследвания.

Повече информация относно отделните тематични направления, срокове за подаване на оферти и размер на предвидените средства е достъпна на следните линкове към страницата на програмата:

1. География и нова динамика на работната сила в Европа;

2. Светът в Европа, глобални потоци на чуждестранни директни инвестиции към Европа;

3. Малките и средни предприятия в европейските региони и градове;

4. Територии и нисковъглеродна икономика;

5. Вътрешни периферии: Национални територии посрещащи предизвикателствата за достъп до основни услуги от общ интерес;

6. Възможни европейски териториални перспективи;

            7. Сравнителни анализи за териториално управление и системи на пространствено планиране в Европа.

 

Как се извършва набирането на предложения?

Заинтересованите страни разработват проектни предложения и ги подават за оценка в ЕГТС ЕСПОН. За успешните проектни предложения, ЕГТС ЕСПОН ще проведе тръжна процедура и ще предложи на кандидатите необходимата техническа експертиза.

Целевият анализ ще бъде извършен съвместно от заинтересованите страни и експертите, като се комбинират знанието и опитът на избраните кандидати със съществуващи данни за европейската територия в рамките на темата от предложения анализ. Очаква се целевият анализ да постигне резултати в рамките на 12 месеца.

Как се кандидатства?

Крайната дата за подаване на проектните предложения за първата група целеви анализи е 9 март 2016 г.

Предложенията се подават чрез електронна форма за кандидатстване, налична на интернет-страницата на ЕСПОН espon.eu/main/, където са публикувани и Насоки за кандидатстване.

Предложенията могат да бъдат подавани от групи заинтересовани страни, споделящи общ аналитичен интерес, а така също и от индивидуални организации/институции. Възможно е да бъдат включени и асоциации от организации/институции, които на европейско ниво участват в изпълнението и управлението на целевите анализи

Как ще бъдат избирани проектите?

Очаква се през 2016 г. да бъдат избрани за изпълнение до 6 предложения, като техният избор ще се осъществява на базата на критерии, включени в Насоките за кандидатстване. Важно е кандидатите внимателно да съобразят своето проектно предложение с изискванията на критериите за избор и да попълнят изцяло формуляра за кандидатстване.

Кой ще оказва съдействие на кандидатите в процеса на подготовка на проектните предложения?

Пълният комплект документи на техническото задание и съответните приложения към него могат да бъдат предоставени безплатно чрез запитване по електронна поща на адрес: tenders@espon.eu или чрез линк Portail des Marchés Publics в посочените за това срокове.

Заинтересованите страни могат да отправят своите запитвания и въпроси към възложителя, ЕГТС ЕСПОН на адрес: application@espon.eu.

 

ESPON EGTC

4 rue Erasme, L-1468 Luxembourg – Grand Duchy of Luxembourg

Phone: +352 42 59 91 4700

Email: info@espon.eu

www.espon.eu, Twitter, LinkedIn

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.