wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“.

 Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, с общ бюджет 43,3 млн.лв. и с конкретни бенефициенти висши училища съгласно приоритизиран списък.

Подкрепата за висшите училища ще се предоставя в съответствие с Методика за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020. Методиката е утвърдена от министъра на образованието и науката.

 По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

 Проектни предложения се подават текущо до 30 юни 2016 г., 19 ч.

 Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед № РД-02-36-158/26.02.2016 на Ръководителя на УО на ОПРР.

 Пакетът документи за кандидатстване е публикуван и в ИСУН 2020 и съдържа:

  • Насоки за кандидатстване
  • Пакет – Документи за попълване
  • Пакет – Документи за информация
  • Заповед за одобрение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
  • Таблица с отговори на въпроси, получени в процеса на обществено обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване
  • Изменени Насоки за  кандидатстване
  • Пакет – Изменени Документи за попълване
  • Пакет – Изменени Документи за информация
  • Заповед за одобрение на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария
Сваляне на прикачените файлове:

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.