wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

СЪОБЩЕНИЕ

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне № BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, следващи от § 3 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 162/2016 г., § 3 и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 189/2016 г., и § 2, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г., обн., ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.), със Заповед №РД-16-889/12.09.2016 г. на ръководителя на Управляващия орган са направени изменения в:

  • Условията за кандидатстване
  • Критерии и методика за оценка на проектното предложение
  • Декларация за нередности
  • Условията за изпълнение
  • „Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) кани Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.

Основната цел на процедурата е да се повиши качеството и количеството на услугите, предоставяни на българските предприятия, чрез осигуряване на институционална подкрепа на ИАНМСП за подобряване на бизнес средата, увеличаване дела на експортно-ориентираните малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на инвестициите в технологични и иновативни производства.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Индикативният бюджет по тази процедура е: 9 779 150 лева.

 

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1) Подкрепа за участието на български МСП в  промоционални дейности в страната и в чужбина с цел популяризиране на българското производство.

2) Пилотно разработване и въвеждане на инструменти за дигитален маркетинг и онлайн търговия, предназначени за българските предприятия с цел придобиване на умения за излизане на, разширяване и укрепване на позициите на външни пазари.

3) Надграждане и поддръжка на уеб-базираната платформа за предоставяне на информация относно чужди пазари и свързване на българските предприятия с чуждестранни партньори за подобряване на експортния им потенциал.

4) Достъп до специализирани бази данни и специализирани издания във връзка с осъществяване на дейностите за подкрепа на МСП.  

5) Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки.

6) Дейности, свързани с организация и управление на проекта. 

7) Одита на проекта с фактически констатации.

8) Дейности по информация и комуникация.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайните срокове за подаване на проектни предложения са, както следва:

Първи краен срок – 12.09.2016 г.

Втори краен срок – 31.05.2017 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.