wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Българската агенция за инвестиции (БАИ) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК  2014-2020.

Основната цел на процедурата е да се повиши качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциални инвеститори и да се стимулират инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес средата и позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 9 779 150 лева.  

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1). Извършване/изготвяне на периодични  проучвания/анализи/оценки за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал (средно- и високотехнологични сектори) в България.

2). Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави.

3). Реализиране на дейности по осъществяване на проактивен инвестиционен маркетинг за утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация: 3.1./ Организиране и провеждане на промоционални кампании и инвестиционни събития/прояви в чужбина с цел привличане на инвеститори; 3.2./Разработване и разпространение на информационни, промоционални и рекламни материали и мултимедийни продукти.

4). Надграждане и поддръжка на он-лайн платформа „Виртуален офис“ за нуждите на инвестиционния процес с цел предоставяне на по-качествени информационни и консултантски услуги на потенциалните инвеститори, вкл. закупуване на ДМА и ДНА.

5). Организиране и провеждане на уебинари, предназначени за нуждите на настоящи и потенциални инвеститори, български МСП и местните и регионални власти, вкл. закупуване на ДМА и ДНА.   

6). Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта/ите обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки.

7). Дейности, свързани с организация и управление на проекта/ите.

8). Одит на проекта/ите.

9). Дейности, свързани с информация и комуникация на проекта/ите.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното/ите предложение/я по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Първият краен срок за подаване на проектното/ите предложение/я е 17:30 часа на 20.10.2016 г.

Вторият краен срок за подаване на проектното/ите предложение/я е 17:30 часа на 30.06.2017 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.