wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обсъждане Насоки за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 20 "Техническа помощ". 

Общата цел на мярка 20 „Техническа помощ“ е осигуряване на средства за изграждане на административен капацитет, ефективно управление и прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. Тя ще бъде използвана в съответствие с чл. 51 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г.) и чл. 59, пар. 1 на Регламент (ЕС) 1303/2013 за подготовката, управлението, наблюдението, оценката, информацията и комуникацията, създаване на мрежи, разглеждане на жалби, както и контрола и одита на ПРСР 2014 – 2020 г.

Сваляне на прикачените файлове:

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.