wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"

Решение на ЕК за одобрение на някои елементи на ОП в рамките на "Инициатива за МСП"  Оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020, одобрена от Европейската комисия на 13.10.2015 г Проект…

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.