wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Поименен състав на КН на ОПТТИ Методология и критерии за подбор и оценка на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Индикативна годишна работна програма…

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.