wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИР

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА,…

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.