wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-8.002 ПО ПОДМЯРКА 8.4 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ“ ОТ МЯРКА 8 „ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ РАЙОНИ И ПОДОБРЯВАНЕ ЖИЗНЕСПО

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-8.002 ПО ПОДМЯРКА 8.4 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕНА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИБЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ“ ОТ МЯРКА 8„ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ РАЙОНИ ИПОДОБРЯВАНЕ…

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.