wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“

Дата на обявяване: 31 март 2017
Крайна дата за подаване на документи: 30 април 2018

 

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“.

Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 19 общини от следните 3 регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО):

  1. РСУО Русе с общини Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан;
  2. РСУО Бургас с общини Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе;
  3. РСУО Благоевград с общини Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила.

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци. Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, е до 2023 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци от 105 000 т/год. По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с 12,27 %.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Допустими за финансиране по процедурата са следните дейности:

1. Дейности, свързани с подготовката на подаденото проектно предложение, в т.ч.:

а) изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване, вкл. за определяне на броя и вида на необходимото оборудване за анаеробната инсталация; за определяне на необходимата съпътстващата инфраструктура за експлоатация на анаеробната инсталация; за определяне на съоръженията и техниката за разделно събиране на биоразградимите битови отпадъци, в т ч. на съдовете за събиране на биоразградимите отпадъци при източника на образуване и на специализираните транспортни средства;

б) устройствено планиране;

в) идейно/работно проектиране на проект на анаеробна инсталация;

г) идейно/работно проектиране на съпътстващата инфраструктура;

д) дейности, свързани с провеждане на процедури и подготовка на документация с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда;

е) други проучвания, анализи, обосновки, информации и дейности, необходими за подготовката на проектното предложение.

2. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки;

3. Изготвяне на анализ разходи-ползи, финансови анализи и изследвания;

4. Строителни и монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с изграждането на анаеробна инсталация;

5. Дейности, свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електропровод, път за достъп до площадката, водопровод, канализация), която обслужва само изграждания обект;

6. Дейности, свързани с придобиването на земя или учредяването на право на строеж и други ограничени вещни права;

7. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталация;

8. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими отпадъци, в т.ч. и на съдове (само на предназначени за многократно използване) за събиране на биоразградими отпадъци при източника на образуване и на специализирани транспортни средства;

9. Организация и управление на проекта;

10. Информация и комуникация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ (БФП) се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с национални средства. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 91 500 000 лв. (деветдесет и един милиона и петстотин хиляди лева). Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за едно проектно предложение, е 30 500 000 (тридесет милиона и петстотин хиляди) лв.

Максималният срок за изпълнение на всеки проект е 53 месеца, от които 48 месеца за физическото изпълнение на дейностите по проекта. Крайният срок за изпълнение на всеки един от проектите трябва да е в срока за допустимост на разходите по чл. 65, ал. 2 на Регламент (ЕС) №1303/2013, а именно 31.12.2023 г.

Определени са три крайни срока за подаване на проектни предложения по процедурата, както следва:

- за общините от РСУО Благоевград – до 22.01.2018 г., 16.00 часа;

- за общините от РСУО Бургас – 19.03.2018 г., 16.00 часа;

- за общините от РСУО Русе – 30.04.2018 г., 16.00 часа.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) на адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за участие в процедурата от 31.03.2017 г.

Заповед за утвърждаване на насоките за кандидатстване от 31.03.2017 г.

Приложения към заповедта за утвърждаване на насоките за кандидатстване:

-         Приложения към част "условия за кандидатстване";

-         Приложения към част "условия за изпълнение".

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ за изготвяне на анализите разходи-ползи за проектните предложения

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕуказания за изготвяне на ПИП

Разяснения на УО от 09.05.2017 г.

Разяснения на УО от 20.02.2018 г.

Допълнителна информация

  • Валидна до: Понеделник, 30 Април 2018
  • Възложител: mosv

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.