Печат на тази страница

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (УО на ОПИК 2014-2020) в качеството си на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПИК (съгласно Заповед № РД-16-829/13.06.2017 г.) кани УО на ОПИК 2014-2020 в качеството му на конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПИК (съгласно Заповед № РД-16-829/13.06.2017 г.) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетни линии BG16RFOP002-5.005 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Основната цел на процедурата е да се подкрепи успешното и добро управление на интервенциите по ОПИК и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) и да се надгради капацитетът в Управляващия орган и бенефициентите/кандидатите.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Индикативният бюджет по тази процедура е: 40 510 085.65 лева, като към този бюджет ще бъдат добавени неизразходваните средства от бюджетните линии за периода 2015-2017.
Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Първият краен срок за подаване на Формуляр за кандидатстване и финансов план по всяка от бюджетните линии е: 17:30 часа на 31.10.2017 г.
Вторият краен срок за подаване на Формуляр за кандидатстване и финансов план по всяка от бюджетните линии е: 17:30 часа на 30.10.2020 г.

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 30 Октомври 2020
  • Възложител: УО на ОПИК
Сваляне на прикачените файлове: