wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-6.002 „Техническа помощ за управление и изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Дата на обявяване: 31.08.2017 г.

Крайна дата за подаване на документи: 01 септември 2023 г.

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез финансов план за бюджетна линия BG16M1OP002-6.002 „Техническа помощ за управление и изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Конкретен бенефициент по процедурата е Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) - главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ (ГД ОПОС) в Министерство на околната среда и водите.

Целта на настоящата процедура е да подпомогне конкретният бенефициент за осъществяване на функции по управление и изпълнение на програмата. Ще бъдат финансирани дейности, насочени към постигането на трите специфични цели на приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ на ОПОС 2014-2020 г.:

  1. Укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС 2014-2020 г.;
  2. Повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи, и
  3. Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПОС 2014-2020 г. за успешно реализиране на проекти по програмата.

Максималният размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата е 76 609 474,67 лв. (седемдесет и шест милиона шестстотин и девет хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки).

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 01.09.2023 г., 18:30 часа. В рамките на този срок могат да се подават отделни, индивидуални бюджетни линии според нуждите от техническа помощ на ГД ОПОС.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на бюджетна/и линия/и (финансов план), което ще се извършва единствено чрез попълване и подписване с електронен подпис на уеб-базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020) на адрес http://eumis2020.government.bg/.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на ОПОС 2014-2020 г., в секция „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в меню: Обяви за проектни предложения, под меню: Актуални обяви, както и на единния информационен портал www.eufunds.bg.

Покана за кандидатстване от 30.08.2017 г.

Заповед за утвърждаване на насоките за кандидатстване от 30.08.2017 г.

Насоки за кандидатстване:

  • Приложения към насоките за кандидатстване:

-         Приложения към част "условия за кандидатстване":

-         Приложения към част "условия за изпълнение";

- Писмо на МФ с вх. № 04-00-1298/03.08.2017 г. относно съответствието на документите с правилата за държавни помощи
- Писмо на МФ с вх. № 04-00-1569/04.09.2017 г. относно съответствието на документите с правилата за държавни помощи

УО ОПОС 2014-2020 г. публикува Заповед за отстраняване на фактическа грешка в насоки за кандидатстване по процедура чрез финансов план за бюджетна линия BG16M1OP002-6.002 „Техническа помощ за управление и изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Със заповед № РД-ОП-109/06.11.2017 г. УО на ОПОС 2014-2020 г. отстрани допусната фактическа грешка в образеца на декларация - Приложение № 3 към условията за изпълнение, част от насоките за кандидатстване по процедурата.

Заповедта и ревизираният образец на декларация са публикувани на интернет страницата на оперативната програма, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020), както и на единния информационен портал www.eufunds.bg.

Заповед за отстраняване на фактическа грешка

Ревизиран образец на декларация – Приложение № 3 към условията за изпълнение, част от насоките за кандидатстване по процедурата

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 01 Септември 2023
  • Възложител: OPOS

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.