wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на Оперативната програма.

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  36 631 331 евро (71 644 656.10 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 200 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:

  • Микро предприятия: 750 000 лева
  • Малки предприятия: 1 000 000 лева
  • Средни предприятия: 1 500 000 лева

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с друго МСП.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 05.09.2017 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 

Пакет документи за обществено обсъждане.

 

 

Допълнителна информация

  • Валидна до: Вторник, 05 Септември 2017
  • Възложител: УО на ОПИК

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.