Печат на тази страница

В началото на месец май 2018 г. беше сключен административен договор BG16RFOP002-3.003-0001-С01 на стойност 4 107 815,34 лева в резултат на успешна оценка в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Агенция за устойчиво енергийно развитие по процедура BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на сключени договори по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

П О К А Н А

за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“ на ОПИК 2014-2020.

Основната цел на процедурата е да се осигури интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) и енергия от възобновяеми източници (ВИ) във всички икономически сектори чрез предоставяне на институционална подкрепа за дейността на АУЕР за надграждане на капацитета за осъществяване на мерки за ЕЕ и устойчиво енергийно развитие.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 7 823 320 лева.  

Допустими за финансиране са следните дейности:

1). Изготвяне/извършване на анализи, проучвания (вкл. анкетни), изследвания, оценки и др., необходими за:

1.1. Създаване на система за набиране и поддържане на информация за основни показатели за енергийна интензивност (ефективност) по сектори на икономически дейности в България.

1.2. Набиране на данни за крайното и първично потребление в сектор Индустрия по процеси и видове горива и енергия, както и използването на енергия от възобновяеми източници.

2). Обмяна на опит в чужбина в областта на енергийното моделиране и прогнозиране на ефекта от прилаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) и за използване на енергия от възобновяеми източници (ВИ), базирано на генератора на модели TIMES.

3). Разработване на примерни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) за предоставяне на енергийно-ефективни услуги за изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в предприятията, вкл. МСП.

4). Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране и повишаване на информираността по отношение на:

4.1. Подобряване на ефекта и ползите от прилагането на мерки за ЕЕ и енергия от ВИ в предприятията.

4.2. Популяризиране прилагането на ЕСКО механизма и на ползите от него.

5). Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната ефективност в предприятията, вкл. методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия.

6). Организиране и провеждане на семинари/обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в предприятията, вкл. МСП.

7). Организиране и провеждане на семинари за популяризиране на разработените методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, вкл. МСП.

8). Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка със следното:

8.1. Подпомагане на индустриалните потребители на енергия при реализиране на инвестиционни проекти за ЕЕ и оползотворяване на енергията от ВИ.

8.2. Придобиване на актуални познания в областта на технологиите и тенденциите за производство на енергия от ВИ за собствено потребление и начините за тяхното интегриране в съществуващи системи.

9). Организиране и провеждане на практически обучения за работа с входно-изходните продукти (VEDA FE, VEDA BE) и за създаване на модели с генератора TIMES.

10). Разработване и/или надграждане на информационни системи, вкл. информационна система за обслужване на бюро за помощ („Хелп Деск“ система)/електронни регистри/бази данни/специализирани софтуерни продукти или електронни услуги, вкл. разработване на нови функционалности, в областта на енергийната ефективност и енергията от ВИ.

11). Консултантски услуги за разработване на документация за предвидените по проекта/ите обществени поръчки, вкл. технически спецификации.

12). Дейности, свързани с организация и управление на проекта/ите.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното/ите предложение/я по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Първият краен срок за подаване на проектното/ите предложение/я е 17:30 часа на 21.03.2018 г.

Вторият краен срок за подаване на проектното/ите предложение/я е 17:30 часа на 21.03.2019 г.

Допълнителна информация

  • Валидна до: Четвъртък, 21 Март 2019
  • Възложител: Министерство на финансите