wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
П О К А Н А
за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Министерството на енергетиката (МЕ) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ по Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“, Инвестиционен приоритет 4.1. „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия“.
Основната цел на процедурата е да се осигурят необходимите условия за успешното осъществяване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемната газова връзка България – Сърбия, като по този начин се гарантира сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за страната и за страните от Югоизточна Европа.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Индикативният бюджет по тази процедура е: 11 734 980 лева.
Допустими за финансиране са следните дейности:
1). Консултантски услуги за изготвяне на проучвания и анализи, вкл. анализ „разходи-ползи“.
2). Консултантски услуги за разработване на модел за управление и поддържане на газовата инфраструктура и избор на оператор при спазване на изискванията в областта на държавните помощи и приложимото секторно законодателство в областта на преноса на газ.
3). Извършване/завършване на теренни археологически проучвания.
4). Осигуряване на достъп за археологическите проучвания, оценка на щетите и изплащане на обезщетения на собственици/арендатори на имоти, попадащи в сервитута на трасето на газопровода.
5). Извършване, съгласуване и одобрение на промени в Подробния устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) и Техническия проект, в случай на необходимост в резултат от археологическите проучвания.
6). Актуализиране на Регистъра на собствениците на имоти по трасето на газопровода.
7). Изработване, съгласуване и одобрение на инвестиционен проект – фаза Работен проект.
8). Придобиване на вещни права - собственост, сервитути, право на преминаване и на други права върху чужди имоти, изискващи се за изпълнение на проекта.
9). Издаване/набавяне на разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, необходими за издаването на разрешението за строеж, вкл. оценка на съответствието с основните изисквания към строежите.
10). Дейности, свързани с организация и управление на проекта.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 17:00 часа на 20.03.2018 г.

 

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 23 Март 2018
  • Възложител: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.