wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са общини с нарушено качество на атмосферния въздух – Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) и индиректно на азотни оксиди (NOx) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели.

В рамките на процедурата ще бъдат разработени двуетапни проекти. При изпълнението на първия етап ще бъдат подкрепени подготвителни дейности за осъществяването на втория етап – реализиране на същински инвестиционни мерки, адресиращи основния източник на замърсяване на въздуха. С процедурата ще бъде осигурено финансиране за мерки, насочени към намаляване нивата на ФПЧ10 от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с:

− друг вид отоплителни устройства: на газ; използващи електричество (с изключение на електросъпротивителни отоплителни устройства и системи); на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екодизайн;

− с алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или  газоразпределителна мрежа.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Процедурата чрез директно предоставяне се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е до 111 442 101,58 лв. с ДДС.

Допустими за финансиране по процедурата са дейностите от подготвителния първи етап, дейности за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво в рамките на втория етап, както и дейностите за организацията и управлението на проектното предложение и дейностите по информация и комуникация.

Максималният срок за изпълнение на проекта е 59 месеца, от които 54 месеца са за физическо изпълнение на дейностите по проекта, като физическото изпълнение на дейностите от първия етап следва да приключи не по-късно от 31.05.2021 г., а на дейностите от втория етап – не по-късно от 31.12.2023 г.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на оперативна програма „Околна среда“ – http://ope.moew.government.bg/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 18:30 часа на 31 май 2019 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронна поща programming@moew.government.bg.

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 31 Май 2019
  • Възложител: mosv

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.