wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" 2014-2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" е с общ бюджет 335 919 605 евро и е основният инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление. Оперативна програма…

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.07.2018 г. СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ по Процедура BG05SFOP001-2 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"    03.07.2018 г.  ЗА ОБЩЕСТВЕНО…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

01.10.2018 г. В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане…

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.