wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

13.07.2018 г.

pdfСЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ по Процедура BG05SFOP001-2 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" 

 

03.07.2018 г. 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 11.07.2018 г. - НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Процедурата е по Специфична цел 3 на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ.

Общият бюджет на процедурата е 10 млн. лева, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 90 000 лева.
Предложения и възражения по проекта на Насоки за кандидатстване можете да изпращате в срок до 11.07.2018 г. включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

Допустими кандидати по тази процедура са следните юридически лица:
• Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45 oт ЗЮЛНЦ, или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване (НПО);
• Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (социално-икономически партньори (СИП);
• Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на горните условия.

По процедурата ще се финансират дейности, насочени към:

• подобряване на участието в процеса на формулиране, осъществяване и мониторинг на политики чрез разработване на анализи, проучвания, оценки, обучения и др. дейности от НПО или мрежи/коалиции/платформи на НПО, както и от социално-икономическите партньори;
• граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията;
• разработване на механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението;
• организиране на широки информационни кампании и други дейности с цел повишаване на обществената осведоменост и на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство;
• мониторинг на делата срещу администрацията;
• осъществяване на застъпнически действия и кампании в защита на обществено-значими каузи;
• съвместни действия между НПО и администрации за реализация на публични политики;
• участие на НПО в мрежи.

Проектни предложения ще могат да бъдат подавани до 90 дни от датата на обявяване на процедурата.

zipДокументи за кандидатстване

zipДокументи за информация

zipДокументи преди сключване на договор

rarУказания за е-отчитане

pdfНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2

 

АРХИВ:

27.03.2018 г. 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 03.04.2018 Г. – ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) публикува за писмени предложения и възражения проект за изменение на Насоките за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Специализирани обучения за централната администрация”.

На първото си заседание, проведено на 26.03.2018 г., комисията за оценка на проектни предложения по Процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани обучения за централната администрация“ установи, че общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по подадените в срок проектни предложения е по-малък от бюджета на процедурата (10 млн. лв.).

На основание чл. 11, ал. 5, т. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., ръководителят на УО на ОПДУ инициира изменение на Насоките за кандидатстване (НК) по процедурата като единствената промяна е удължаване на срока за подаване на проектни предложения до 12.04.2018 г., 18.00 ч.

Писмени предложения и възражения по проекта за изменение на НК по процедурата можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 03.04.2018 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

zipПроект-изменени_НК_BG05SFOP001-2.006

 

15.02.2018 г.

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 07.03.2018 г. – ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува проект за изменение на Насоките за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”.

След откриване на процедурата на 27.02.2017 г. бяха извършени промени в българското законодателство, които налагат изменение и на Насоките за кандидатстване (НК) по процедурата на основание чл. 26, ал. 7, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

В проекта за изменение на НК са отразени:

  • изменението на чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (извършено с §5 от Закона за изменение и допълнение на ЗУСЕСИФ, обн., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.);
  • изменението на чл. 7 от Постановление № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (извършено с §10, т. 2 от Постановление № 174 на Министерския съвет от 17.08.2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.);
  • отмяната на ал. 7 на чл. 2 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (извършено с §8, т. 1 Постановление № 174 на Министерския съвет от 17.08.2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г.);
  • създаването на нова ал. 2 на чл. 11 от Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН (извършено с §4 от Постановление № 334 на Министерския съвет от 29.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 2 от 3.01.2018 г., в сила от 3.01.2018 г.);
  • измененията на изискванията за регистрирането и създаването на правила за пререгистриране на юридическите лица с нестопанска цел (извършени със Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г.);
  • мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискванията за представяне на някои официални удостоверителни документи, както на етап кандидатстване, така и преди сключването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – в случаите, когато определени данни са достъпни чрез публичен безплатен регистър или когато е налице установена с нормативен акт и техническа възможност за Управляващия орган да установи по служебен път липсата на определени обстоятелства.

Писмени предложения и възражения по проекта за изменение на НК по процедурата можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 07.03.2018 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

zipДокументи за кандидатстване

zipДокументи за информация

zipДокументи преди сключване на договор

docxНасоки по процедура BG05SFOP001-3.003

 

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 18.12.2017 г. - ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани обучения за централната администрация ”

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 18.12.2017 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

zipДокументи за кандидатсване

zipДокументи за информация

zipДокументи преди сключване на договор

docxНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.006

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 31.01.2017 Г. - ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 "ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА" 

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“. 

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 31.01.2017 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

zipДокументи за информация

zipДокументи за кандидатстване

zipДокументи преди сключване на договор

docxНасоки за кандидатстване НПО

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.