Печат на тази страница

13.07.2018 г.

pdfСЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ по Процедура BG05SFOP001-2 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" 

 

03.07.2018 г. 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 11.07.2018 г. - НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Процедурата е по Специфична цел 3 на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ.

Общият бюджет на процедурата е 10 млн. лева, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 90 000 лева.
Предложения и възражения по проекта на Насоки за кандидатстване можете да изпращате в срок до 11.07.2018 г. включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

Допустими кандидати по тази процедура са следните юридически лица:
• Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45 oт ЗЮЛНЦ, или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване (НПО);
• Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (социално-икономически партньори (СИП);
• Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на горните условия.

По процедурата ще се финансират дейности, насочени към:

• подобряване на участието в процеса на формулиране, осъществяване и мониторинг на политики чрез разработване на анализи, проучвания, оценки, обучения и др. дейности от НПО или мрежи/коалиции/платформи на НПО, както и от социално-икономическите партньори;
• граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията;
• разработване на механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението;
• организиране на широки информационни кампании и други дейности с цел повишаване на обществената осведоменост и на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство;
• мониторинг на делата срещу администрацията;
• осъществяване на застъпнически действия и кампании в защита на обществено-значими каузи;
• съвместни действия между НПО и администрации за реализация на публични политики;
• участие на НПО в мрежи.

Проектни предложения ще могат да бъдат подавани до 90 дни от датата на обявяване на процедурата.

zipДокументи за кандидатстване

zipДокументи за информация

zipДокументи преди сключване на договор

rarУказания за е-отчитане

pdfНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2

 

АРХИВ:

27.03.2018 г. 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 03.04.2018 Г. – ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) публикува за писмени предложения и възражения проект за изменение на Насоките за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Специализирани обучения за централната администрация”.

На първото си заседание, проведено на 26.03.2018 г., комисията за оценка на проектни предложения по Процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани обучения за централната администрация“ установи, че общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по подадените в срок проектни предложения е по-малък от бюджета на процедурата (10 млн. лв.).

На основание чл. 11, ал. 5, т. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., ръководителят на УО на ОПДУ инициира изменение на Насоките за кандидатстване (НК) по процедурата като единствената промяна е удължаване на срока за подаване на проектни предложения до 12.04.2018 г., 18.00 ч.

Писмени предложения и възражения по проекта за изменение на НК по процедурата можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 03.04.2018 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

zipПроект-изменени_НК_BG05SFOP001-2.006

 

15.02.2018 г.

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 07.03.2018 г. – ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува проект за изменение на Насоките за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”.

След откриване на процедурата на 27.02.2017 г. бяха извършени промени в българското законодателство, които налагат изменение и на Насоките за кандидатстване (НК) по процедурата на основание чл. 26, ал. 7, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

В проекта за изменение на НК са отразени:

  • изменението на чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (извършено с §5 от Закона за изменение и допълнение на ЗУСЕСИФ, обн., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.);
  • изменението на чл. 7 от Постановление № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (извършено с §10, т. 2 от Постановление № 174 на Министерския съвет от 17.08.2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.);
  • отмяната на ал. 7 на чл. 2 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (извършено с §8, т. 1 Постановление № 174 на Министерския съвет от 17.08.2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г.);
  • създаването на нова ал. 2 на чл. 11 от Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН (извършено с §4 от Постановление № 334 на Министерския съвет от 29.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 2 от 3.01.2018 г., в сила от 3.01.2018 г.);
  • измененията на изискванията за регистрирането и създаването на правила за пререгистриране на юридическите лица с нестопанска цел (извършени със Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г.);
  • мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискванията за представяне на някои официални удостоверителни документи, както на етап кандидатстване, така и преди сключването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – в случаите, когато определени данни са достъпни чрез публичен безплатен регистър или когато е налице установена с нормативен акт и техническа възможност за Управляващия орган да установи по служебен път липсата на определени обстоятелства.

Писмени предложения и възражения по проекта за изменение на НК по процедурата можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 07.03.2018 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

zipДокументи за кандидатстване

zipДокументи за информация

zipДокументи преди сключване на договор

docxНасоки по процедура BG05SFOP001-3.003

 

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 18.12.2017 г. - ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани обучения за централната администрация ”

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 18.12.2017 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

zipДокументи за кандидатсване

zipДокументи за информация

zipДокументи преди сключване на договор

docxНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.006

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 31.01.2017 Г. - ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 "ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА" 

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“. 

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 31.01.2017 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

zipДокументи за информация

zipДокументи за кандидатстване

zipДокументи преди сключване на договор

docxНасоки за кандидатстване НПО