wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" е с общ бюджет 335 919 605 евро и е основният инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление. Оперативна програма "Добро управление е разработена в партньорство между всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система и гражданския сектор.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
  • Централна администрация, областни и общински администрации, Институт за публична администрация, Агенция по обществени поръчки
  • Сметна палата, Дипломатически институт към министъра на външните работи, Академия на МВР, Институт по психология-МВР
  • Национално сдружение на общините в Република България, граждански организации и техни обединения, социално-икономически партньори
  • Съдебна система, Висш съдебен съвет, неправителствени и професионални организации работещи в областта на правосъдието
ЗА НАС:
Управляващ орган на програмата е дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет. Ръководител на Оперативна програма "Добро управление" и директор на дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет е г-жа Ирена Първанова.
 
АДРЕС:
Администрация на Министерския съвет
бул. "Княз Ал. Дондуков" №1
гр. София, пк.1594
 
КОНТАКТИ:
тел.: +359 2 940 36 52
 
БАНКОВА СМЕТКА НА УО НА ОПДУ: 
Титуляр: АМС – ЕСФ – ОПДУ
IBAN: BG23 BNBG 9661 3200 1890 01
BIC: BNBGBGSD
 
КОНТАКТ ЗА НЕРЕДНОСТИ: 
 
 
     Одобрена от ЕК на 20.02.2015 г.
 
Индикативна годишна работна програма по ОПДУ
 
 
 
 
 
 
Годишни планове за действие и отчети по информация и комуникация
 
 
Годишен доклад за изпълнение на ОПДУ
 
 
Оценка на изпълнението на ОПДУ в периода 2015 – 2017 г.
 
  
Стратегически документи:
 
 
 
 
 
Други:
 
 
Информация за Бюджетните линии по ОПДУ
 
 
 
 
 
 
 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.