wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВТОРИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, публикува списъците…

Продължава...

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПАК ОТ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013

Уважаеми бенефициенти, Дирекция „Добро управление“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Административен…

Продължава...

ОПДУ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-1.007 „НАДГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СИСТЕМИ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

ОПДУ С ОТЛИЧИЕ ЗА БЪЛГАРСКА ИНСТИТУЦИЯ, ПРИСЪДЕНО ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ

За шеста поредна година Дипломатическият институт връчи годишните си награди, с които отличава един български…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.