wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

03.10.2016 г. В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. Документът може да бъде намерен тук.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 24.10.2016 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.