wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

17.10.2016 г.

Уважаеми кандидати и бенефициенти,

Предоставяме на Вашето внимание Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ по оперативните програми през 2015 г.Информацията представлява обобщение на всички констатации за нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки, направени при одитите на операциите през 2015 г., за които Одитният орган е установил наличието на финансово влияние и е предложил на съответните Управляващи органи налагането на финансова корекция.

Във връзка с установените от ИА ОСЕС значителен брой отклонения за ограничителни изисквания и препоръките на одиторите на Европейката комисия за предоставяне на пълна информация на всички заинтересовани относно грешките в тази област и примери за финансовите последици, до които водят, както и за предоставяне на насоки за коригирането на тези грешки, Одитният орган е изготвил обобщение на срещаните в практиката си нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им. Целта на разработването му е подпомагане на всички участници в системата за управление и контрол на средствата от ЕС за постигане на еднакво разбиране относно съдържанието на нередността за ограничителни изисквания и предприемане на мерки за избягването й.

Документът е публикуван и на електронната страница на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ – http://aeuf.minfin.bg/.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.