wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

02.11.2016 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) кани следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да участват в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение (КН) на ОПДУ:

  • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи и техните представители трябва да отговарят на критериите, заложени в Постановление № 79 на Министерския съвет от 10.04.2014 г. в сила от 17.06.2016 г. (ПМС № 79/2014 г.).

Всяко заинтересовано лице от посочените по-горе групи може да подаде не повече от едно писмено заявление до ръководителя на УО на ОПДУ по образец, утвърден от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, най-късно до края на работния ден на 23.11.2016 г., на адрес:

Дирекция „Добро управление”
Администрация на Министерския съвет
гр. София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 1

Към заявлението следва да се приложат всички документи съгласно Приложение № 2 на  ПМС № 79/2014 г. Всички необходими документи за кандидатстване можете да намерите на следния линк: https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/ukazaniya-i-obraztzi

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.