wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

23.11.2016 г.  

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-1.003: „Подобряване на ефективността, ефикасността и прозрачността на системата за обществените поръчки” на обща стойност 8 100 000 лв. Предвидените средства по процедурата ще бъдат използвани за повишаване на законосъобразността при възлагането на обществени поръчки, за намаляване на административната тежест и повишаване на прозрачността при възлагането чрез въвеждане на електронни обществени поръчки. Допустим кандидат по процедурата е Агенция по обществени поръчки (АОП). Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20.12.2016 г., вторник, 18:00 ч.

Процедурата е по приоритетна ос 1 на ОПДУ „Административно обслужване и е-управление“. Максималната продължителност за изпълнението на проектите е до 31.12.2020 г.

Чрез процедурата ще бъде финансирано реализирането на Централизираната административна информационна система (ЦАИС) „Електронни обществени поръчки“, предвидено в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016 – 2020 г. Възлагането на обществени поръчки по публичен и прозрачен начин, в т.ч. чрез разработване и въвеждане в експлоатация на системата „Електронни обществени поръчки“, е една от основните предпоставки за ограничаване на възможността за потенциални корупционни практики. Въвеждането на изцяло електронно възлагане ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса, до реализиране на значителни икономии на средства, време и административни ресурси, като същевременно ще наложи общи стандарти в процеса на възлагане. Важен ефект е улесненото събиране на статистическа информация, подпомагане процесите на одит и последващ контрол, както и повишаване доверието на обществото в системата.

Предвидено е изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Насоките за кандидатстване заедно с приложенията към тях са публикувани и на Единния информационен портал в Актуални обяви по ОПДУ.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.