wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

07.12.2016 г.

На 12.12.2016 г. в Гранитната зала на Министерския съвет ще се проведе Петото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). На него ще присъства и началникът на отдел „Румъния и България“ на Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия.

Ръководителят на ОПДУ Ирена Първанова ще представи на членовете на КН предложение на Управляващия орган за изпълнение на интервенциите за неправителствения сектор по специфична цел 3 на приоритетна ос 2 на ОПДУ. Предложението на УО на ОПДУ е изготвено след обсъждане на подхода за управление на глобалната субсидия с представители на неправителствените организации, включени в състава на Комитета.

По време на заседанието ще бъдат разгледани още:

  • Критерии за подбор на операции по процедура „Укрепване капацитета на НСОРБ за подкрепа на разработването и изпълнението на проекти, финансирани от ЕСИФ“;
  • Предложение на Управляващия орган за изменение на критериите за подбор на операции по приоритетна ос 4 на ОПДУ „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“;
  • Представяне на резултатите от проведената писмена процедура за неприсъствено приемане на решения от КН на ОПДУ за съгласуване на Индикативната годишна работна програма за 2017 г.;
  • Изпълнение и напредък по ОПДУ (вкл. представяне на отчет за Годишен план за действие за информация и комуникация на ОПДУ за 2016 г.).

На заседанието на КН на ОПДУ ще бъдат представени още Годишният план за действие за комуникация на ОПДУ за 2017 г., както и окончателните доклади за изпълнението на оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“ за периода 2007 – 2013 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.