wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

04.01.2017 г.

В Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ като членове с право на глас се включват две нови групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност (ЮЛНЦ):

  • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

Във връзка с изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 10.04.2014 г. в сила от 17.06.2016 г. (ПМС № 79/2014 г.) и в изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9 от ПМС № 79/2014 г., на 2 ноември 2016 г. на единия информационен портал www.eufunds.bg беше публикувана покана за участие в избор на представители на ЮЛНЦ в посочените сфери на дейност.

Процедурата за кандидатстване приключи с избора на: „Асоциация на докторантите в България“ като организация, работеща в сферата на образованието, науката и културата, и Фондация „Подслон за човечеството“ (Хабитат България) като организация, работеща в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи.

След включване на представителите на двете организации в заповедта за състава на КН на ОПДУ ще се осигури представителство на всички групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които са посочени в чл. 12, ал. 3, т. 9 от ПМС № 79 от 2014 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.