wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

11.01.2017 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“.Документите могат да бъдат намерени тук.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 31.01.2017 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

В рамките на Приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на ОПДУ са предвидени 5 млн. лева за активно включване на неправителствени и професионални организации в процеса на разработване, наблюдение и оценка на стратегиите за реформи, изготвяне на предложения за подобрения в съдебната система и насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Това е първата процедура по ОПДУ за неправителствения сектор. По нея ще се финансират мерки, пряко насочени към гарантиране на независимостта на съда и на другите органи на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу корупция, политически и икономически натиск и други зависимости. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще бъдат проекти, които въз основа на такива анализи предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти е 30 000 лв., а максималният праг – 100 000 лв. Определени са три срока за кандидатстване и изпълнение на проектите с различен бюджет, съответно:

  • 28.04.2017 г., 18:00 ч. – първи краен срок за кандидатстване (за проекти, които ще се изпълняват през 2017 – 2018 г.) и бюджет: 1 млн. лв.;
  • 30.09.2018 г., 18:00 ч. – втори краен срок за кандидатстване (за проекти, които ще се изпълняват през 2019 – 2020 г.) и бюджет: 2 млн. лв.;
  • 30.09.2020 г., 18:00 ч. –  трети краен срок за кандидатстване (за проекти, които ще се изпълняват през 2021 – 2022 г.) и бюджет: 2 млн. лв.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.